Log in om de prijzen zichtbaar te maken

Welkom bezoeker, u kan hier inloggen of registreer

Wegens onderhoud is inloggen momenteel niet mogelijk.
Excuses voor het ongemak

Leveringsvoorwaarden de Kerck Hoeve

Geen afbeelding ingesteld

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Cadix B.V. Cadix (=gebruiker) de leverancier en u (=consument), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. Cadix B.V handelt onder de namen: De Kerck Hoeve en Home-Garden-Interiors.com. (hierna verder vernoemd als Cadix b.v.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, persoonlijk op locatie een overeenkomst aangaat of nadat u via de website  Home-Garden-Interiors.com een of meerdere producten hebt besteld, langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Cadix b.v. of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Offertes
Alle uitgebrachte offertes door Cadix b.v.  zijn vrijblijvend en worden gestand gedaan voor een termijn van max. 14 dagen. Tenzij anders uit offerte blijkt is in de offerte niet inbegrepen: afleveringskosten, plaatsingskosten en overige kosten. Cadix b.v. is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaardingen hiervan door consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betalingsmethode

-

Cadix B.V. levert uitsluitend na betaling per bank/giro eventueel per incasso. Er dient altijd een telefoonnummer ter controle opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.

-

Indien betalingen niet contant plaatsvinden echter na schriftelijk akkoord Cadix b.v. 'op rekening' dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

-

Na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim: de consument is vanaf het moment van verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

-

In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens de gebruiker onmiddellijk opeisbaar!


Incassokosten

-

Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste € 2950,00, 15 %, over het meerdere tot € 5900,00, 10 %, over het meerdere tot € 14750,00, 8 %, over het meerdere tot € 58990,00, 5% en over het meerdere 3%.

-

Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.


Producten/prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering

-

Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat betaling binnen is. De Levering is voor verantwoordelijkheid Cadix b.v. wiens product(en) u hebt besteld.

-

Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld./ of anders aan u wordt doorgegeven

-

De levertijd bedraagt, afhankelijk van het product 1-4 weken, tenzij in de productinformatie, op de Internetsite of de orderbevestiging anders is aangegeven. Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument Cadix b.v. schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

-

De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

-

Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.

-

Alle artikelen worden in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) bezorgt mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep. Voor verder vervoer dient u zelf zorg te dragen.

-

Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk. Bijkomende kosten zullen per geval worden berekend gecalculeerd.


Uitgebreid / verlengd Eigendomsvoorbehoud
Cadix. b.v. maakt gebruik van het uitgebreid eigendomsbehoud en blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden en op elk moment opeisbaar. De hiermee gemoeide kosten (inclusief rentekosten) zullen ook ten laste komen van koper.

Reclamatie
Cadix b.v. is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Cadix b.v. het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid
Cadix b.v. kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Cadix b.v. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan max. het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Cadix b.v. zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van Cadix b.v. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Cadix b.v. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Cadix b.v. dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Cadix b.v. en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats gebruiker tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegd rechter.


Disclaimer

Cadix b.v. neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Deze website richt zich hoofdzakelijk tot Nederlandse consumenten en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zij de voorschriften van Nederlands recht van toepassing. Home-Garden-Interiors.com heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.

Verzonden materiaal
Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Cadix b.v. of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Hypertext links
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Cadix b.v. geen controle heeft. Cadix b.v. draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectuele eigendommen
De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") en afbeeldingen die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken Cadix b.v. of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan Cadix b.v. of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website cq. het communiceren over of het tot stand brengen cq. uitvoeren van een overeenkomst met Cadix.bv.


Privacy

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Hoe gaan wij om met informatie?

-

De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. · Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.

-

Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. · Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.

-

De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden.

-

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

-

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. (zie algemene voorwaarden)


Welke gegevens?
Cadix b.v. beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Home-Garden-Interiors.com de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

Beveiliging
Cadix b.v. draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties resp. in de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Cadix b.v. zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Uw rechten ten aanzien van de registratie
Wanneer u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u dat aan onze Klantenservice doorgeven, deze is bereikbaar via  info@kerckhoeve.nl of via postbus 183 5060 AD Oisterwijk U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, naam, adres e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:

-

deze gegevens onjuist blijken te zijn;

-

de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;

-

de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.


Adreswijziging

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van Koophandel te Tilburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.                                   Kvk-inschrijfnummer: 17134906

 

 

Cadix B.V.                                                                                                                                                                    2017


Over

Contact